Załącznik do Zarządzenia nr 42/14 Dyrektora MZMiUW w Krakowie z dnia 07.11.2014 r.


REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU „ZIELONA PRACA 2”
realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


I Podmiot odpowiedzialny
    
1.    Nabór uczestników projektu prowadzi Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie przez Zespół ds. realizacji projektu „Zielona praca 2”.
2.    Rekrutacja będzie prowadzona we współpracy z wybranymi powiatowymi urzędami pracy, ośrodkami pomocy społecznej i urzędami gmin z terenu Województwa Małopolskiego.


II Uczestnicy projektu


1.    Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty.
2.    Rekrutacja prowadzona będzie z zachowaniem zasady równości szans.
3.    Uczestnikiem projektu może zostać każda osoba fizyczna bezrobotna lub nieaktywna zawodowo zamieszkująca na terenie Województwa Małopolskiego.
4.    Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie przez kandydatów w biurze projektu „Zielona praca 2” kompletu dokumentów aplikacyjnych.
5.    Dokumenty aplikacyjne rozpatrywane będą według kryteriów punktowych przyznawanych zgodnie z założeniami projektu, według skali 0 – 6 punktów. Do kryteriów należą:
a.    status osoby bezrobotnej (w tym długotrwale bezrobotnej) lub nieaktywnej zawodowo - 1 pkt,
b.    wiek poniżej 25. roku życia w przypadku osób nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) - 2 pkt,
c.    wiek powyżej 50 roku życia – 2 pkt,
d.    zamieszkiwanie terenów wiejskich - 1 pkt,
e.    pozytywna opinia z powiatowego urzędu pracy, ośrodka polityki społecznej lub urzędu gminy  – 1 pkt,
f.    brak kwalifikacji zawodowych lub / i posiadanie niższego od pozostałych kandydatów wykształcenia lub wykształcenia nieodpowiadającego potrzebom rynku pracy - 1 pkt.
6.    Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w Projekcie zostanie podjęta na podstawie przedłożonych dokumentów rekrutacyjnych, kryterium punktowego oraz rozmów z Komisją Rekrutacyjną.

III Rekrutacja


1.    Proces rekrutacji rozpocznie się 28 listopada 2014 r. i trwać będzie do 31 marca 2015 r.
2.    Zgodnie z założeniami projektu, możliwe jest objęcie wsparciem każdego z uczestników jedną z podstawowych forma wsparcia, tj. subsydiowanym zatrudnieniem lub stażem oraz wszystkimi pozostałymi formami wsparcia określonymi w „Regulaminie Uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie pn. „Zielona praca 2””.
3.    W ramach procesu rekrutacji, zostaną przeprowadzone dwa cykle naborów kandydatów zainteresowanych udziałem w projekcie.
4.    Dokumenty aplikacyjne należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze projektu „Zielona praca 2” w terminach:
a.    I tura – od dnia 28. listopada 2014 r. do dnia 18 grudnia 2014 r.;
b.    II tura - od dnia 01. lutego 2015 r. do dnia 28 lutego 2015 r.
5.    Ze względu na charakter wsparcia, rekrutacja do subsydiowanego zatrudnienia prowadzona będzie przede wszystkim na terenach gmin zlokalizowanych wzdłuż obwałowań głównych rzek Małopolski. Nie powoduje to wyłączenia z procesu rekrutacji mieszkańców innych gmin spełniających kryteria rekrutacyjne.
6.    Komplet dokumentów aplikacyjnych zawiera:
a.    formularz rekrutacyjny – kwestionariusz kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, obejmujący podstawowe dane osobowe, teleadresowe oraz określające status kandydata (załącznik do „Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu „Zielona praca 2””),
b.    załącznik do formularza rekrutacyjnego – oświadczenie dot. wybranego rodzaju wsparcia,
c.    kserokopię dowodu osobistego,
d.    w przypadku osób bezrobotnych – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji o nadaniu statusu bezrobotnego lub zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna lub inny równoważny dokument.
W przypadku złożenia w procesie rekrutacji jedynie formularza rekrutacyjnego, będzie on rozpatrzony, pozostałe dokumenty należy dostarczyć najpóźniej przed rozpoczęciem udziału w projekcie, jeżeli kandydat zostanie do niego zakwalifikowany.
7.    Dokumenty aplikacyjne będą dostępne w biurze projektu „Zielona praca 2”, na stronie internetowej www.mzmiuw.krakow.pl oraz w inspektoratach rejonowych MZMiUW.
8.    Dokumenty aplikacyjne złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.
9.    Z każdą osobą spełniającą kryteria rekrutacyjne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikująca do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.
10.    W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
a.    kierownik Zespołu ds. realizacji projektu „Zielona praca 2”,
b.    specjalista ds. doradztwa zawodowego,
c.    specjalista ds. organizacji staży.
11.    Rozmowy z kandydatami odbywać się będą na terenie gmin, z których odnotowano najwięcej zgłoszeń do projektu. Rozmowy z potencjalnymi uczestnikami spoza tych gmin odbywać się będą w najbliższej miejsca zamieszkania takich uczestników gminie lub  biurze projektu „Zielona praca 2”.
12.    O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej potencjalni uczestnicy projektu będą informowani telefonicznie.
13.    W wyniku procesu rekrutacji do projektu zostanie wybrana grupa 70 osób, z którymi zostaną zawarte umowy o pracę lub umowy stażowe. Kandydaci zostaną skierowani na obowiązkowe badania lekarskie oraz szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Kandydaci otrzymają także wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, zorganizowane zostaną kursy i szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.
14.    W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby 70. uczestników projektu, MZMiUW zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu składania dokumentów aplikacyjnych.
15.    W sytuacji otrzymania większej ilości zgłoszeń, pozostali kandydaci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji uczestnika, do udziału w projekcie zapraszane będą osoby z listy rezerwowej z danego naboru.
16.    Osoby znajdujące się na liście rezerwowej z pierwszego naboru mogą uczestniczyć w drugim naborze na zasadach ogólnych.
17.    W przypadku wyczerpania listy rezerwowej w ramach danego obszaru, MZMiUW zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rekrutacji dodatkowej.
18.    Rekrutacja dodatkowa prowadzona będzie w oparciu o niniejszy regulamin.
19.     Wyniki rekrutacji dodatkowej ogłoszone zostaną na stronie internetowej www.mzmiuw.krakow.pl w terminie do 7 dni od dnia zakończenia rekrutacji.

IV. Wyniki rekrutacji


1.    Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w  projekcie oraz lista rezerwowa zostaną ogłoszone w biurze projektu „Zielona praca 2” i na stronie internetowej MZMiUM do dnia:
a.    I tura do dnia 16 stycznia 2015 r.,
b.    II tura do dnia 16 marca 2015 r.
2.    Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostanie przekazana wybranym kandydatom telefonicznie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty.

                                                                      

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Logowanie