Opis projektu Zielona Praca

 

Projekt „Zielona praca” to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Projekt systemowy polega na realizacji dzięki środkom programu operacyjnego zadań organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych w ramach celów programowych.

Zamierzeniem projektu „Zielona praca” jest doprowadzenie u bezrobotnych i pozostających bez zatrudnienia mieszkańców województwa małopolskiego do zmiany lub podniesienia kwalifikacji zawodowych, co pozwoli w efekcie końcowym na aktywizację zawodową. Udział w projekcie ma wykształcić u uczestników umiejętności pozwalające na znalezienie i przede wszystkim utrzymanie zatrudnienia a w konsekwencji przyczynić się do polepszenia ich sytuacji materialnej. Nastąpi to poprzez zatrudnienie 132 spełniających kryteria projektowe. Zatrudnienie uczestników projektu odbywać się będzie  w trzech cyklach po 44 osoby na okres 11 miesięcy. Każdy zatrudniony w ramach projektu uczestnik zostanie wyposażony w sprzęt niezbędny do konserwacji urządzeń melioracyjnych (odzież roboczą, obuwie, środki czystości, sprzęt ręczny i mechaniczny). W okresie zatrudnienia zostaną zorganizowane kursy bhp i obsługi maszyn. Dodatkowo każdy z uczestników w okresie zatrudnienia będzie korzystał z doradztwa zawodowego oraz uczestniczył w certyfikowanych szkoleniach, które pozwolą dostosować kwalifikacje zawodowe do potrzeb lokalnego rynku pracy. Kursy zawodowe dobierane będą indywidualnie zgodnie z predyspozycjami uczestników oraz potrzebami lokalnego rynku pracy (np. kierowca, operator maszyn i sprzętu ciężkiego, spawacz, zbrojarz, murarz).

Projekt jest zgodny z Strategią Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013. Realizacja projektu wpisuje się w dwa obszary działań o znaczeniu priorytetowym: obszar działania ukierunkowany na wzrost poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia mieszkańców, stopniowe zmniejszanie poziomu bezrobocia i rozwiązywanie problemów z nim związanych (m.in. długotrwałe bezrobocie).

CELE PROJEKTU

Cel ogólny:

 

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

 

Cele szczegółowe:

 

1.  Podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych, bądź zdobycie niezbędnych umiejętności przez osoby z grup docelowych projektu, które pozwolą im stać się bardziej konkurencyjnymi na zmieniającym się rynku pracy.

 

2.  Wykształcenie wśród osób pozostających bez zatrudnienia lub nigdy niepracujących naturalnych zachowań społecznych pozwalających na znalezienie i przede wszystkim utrzymanie zatrudnienia.

 

KTO REALIZUJE PROJEKT?

Projekt realizowany jest przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

 

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT ?

 W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne (w tym długotrwale) oraz pozostające bez zatrudnienia w szczególności:

1.  zamieszkujące na obszarach wiejskich,

2.  bez kwalifikacji zawodowych lub wykształcenia odpowiadającego potrzebom rynku pracy,

3.  przed 25 i po 45 roku życia.

Z uwagi na specyfikę robót (praca będzie polegać na konserwacji obwałowań) i względy logistyczne rekrutacja zostanie przeprowadzona w gminach zlokalizowanych wzdłuż obwałowań głównych rzek Małopolski. Ma to znaczenie ze względu na organizację pracy zatrudnionych osób czyli zorganizowanie ich w grupy robocze i przetransportowanie w miejsce pracy. Istotne jest również aby grupa robocza mogła się szybko zorganizować i zostać dowieziona na miejsce robót. Więcej informacji na temat udziału w projekcie w zakładce rekrutacja.

 

 

 

Logowanie