Program ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły - rok 2013

 

Zadania realizowane w ramach „Programu ochrona przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły”, które zostały zatwierdzone przez Pełnomocnika Rządu ds. Programu następnie przez Komitet Sterujący ostatecznie przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w dniu 7 lutego 2013 r oraz po zmianach w dniu 11 kwietnia 2013 r. mające zapewnienia finansowania z rezerwy celowej Budżetu Państwa na rok obecny to:

 

1. Budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki POPRAD w km 8+050 ÷ 8+604 m. Barcice, gm. Stary Sącz, pow. nowosądecki, wartość zadania 3 423 759,36 w roku obecnym wydatkowane zostanie 403 610,58 (w tym 10 000,00 zł z budżetu województwa) co zakończy ten projekt.(Zadanie realizowane od roku 2012)

2. Budowa zbiornika retencyjnego Bieżanów na rzece Serafa w m.Kraków, wartość zadania 344 400,00 w roku obecnym wydatkowane zostanie 51 660,00 co zakończy etap przygotowania dokumentacji. (Zadanie realizowane od roku 2012)

3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Nowy Breń II - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń część II w km 2+487 - 2+764 w miejscowości Słupiec, wartość zadania 52 521,00 , co zakończy etap przygotowania dokumentacji. (Zadanie realizowane od roku 2012)

4. Budowa umocnień koryta potoku Od Długosza w km 0+007,5 - 0+168i0+177 – 0+916 w m. Gorlice,gm. Gorlice, pow. Gorlicki, wartość zadania 1 728 196,91 w roku obecnym 1 028 196,91 co spowoduje zakończeniu tego projektu. (Zadanie realizowane od roku 2012)

5. Opracowanie optymalnej metody zarządzania ryzykiem powodziowym w dolinie rzeki Skawinki wartość zadania 256 830,87 i na tą kwotę w dniu 28 lutego zostało odebrane zadanie. Jednakże trwają rozmowy na wykonanie dodatkowego wariantu, które doprecyzuje wartość inwestycji na lata następne. Nowy wariant został zaproponowany na spotkaniu w trakcie prezentacji dla zainteresowanych stron- samorządów. (Zadanie realizowane od roku 2012)

 

oraz zadania które są rozpoczynane od roku obecnego i również zatwierdzone 7 lutego 2013 r. to:

 

1. Przebudowa wałów przeciw powodziowych rzeki Wisły w Krakowie wraz z odwodnieniem zawala na odcinku od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz -odcinek lewego wału rzeki Wisły wraz z wałami cofkowymi od stopnia Dąbie do mostu Wandy, gdzie wartość zadania określona jest na 47 000 000,00 zł. W roku obecnym planowane jest wydatkowanie kwoty 10 000 000,00 zł. Pozostała w latach 2014-2015.

2. Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie wraz z odwodnieniem zawala na odcinku od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz - etap II b -budowa 2 szt. przepompowni stacjonarnych dla odwodnienia kompleksu Łęg i Lesisko, gdzie wartość zadania określona jest na 10 000 000,00 zł W roku obecnym planowane jest wydatkowanie kwoty4 000 000,00 zł Pozostała w roku 2014.

3. Nowy Breń 1 etap 1 przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Nowy Breń w km 0+653 - 2+170 w miejscowości Słupiec, gmina Szczucin, powiat Dąbrowa Tarnowska gdzie wartość zadania określona jest na 4 162 000,00 zł. W roku obecnym planowane jest wydatkowanie całej tej kwoty.

4. Rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+800 – 1+600 oraz obwałowań potoku Dankówka w km 0+000 – 0+700 w miejscowości Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. Oświęcimski, gdzie wartość zadania określona jest na 5 266 000,00. W roku obecnym planowane jest wydatkowanie kwoty 166 000,00. Pozostała kwota w latach 2014, 2015.

5. Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy m. Kraków, m. Wieliczka: Etap II Zbiornik Serafa 2 z zaporą w km 9+223
Etap III Zbiornik Malinówka 1 z zaporą w km 0+220
Etap IV Zbiornik Malinówka 2 z zaporą w km 2+320
Etap V Zbiornik Malinówka 3 z zaporą w km 3+017 , gdzie wartość zadania określona jest na 55 000 000,00 zł. W roku obecnym planowane jest wydatkowanie kwoty 500 000,00 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w latach 2014-2016.

6. Podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych w KrakowieEtap 2 B do mostu Zwierzynieckiego – zakończenie inwestycji od stopnia Dąbie do stopnia Kościuszko – Wykonanie dróg serwisowych wzdłuż lewego wału p.powodziowego rzeki Wisły na odcinku od km 71+390-74+410 rzeki Wisły (km 4+373-7+189 wału) gdzie wartość zadania określona jest na 1 000 000,00 zł. W roku obecnym planowane jest wydatkowanie kwoty 150 000,00. Pozostała kwota w roku 2014.

7. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie potoku Wątok w gm.Miasto Tarnów oraz Skrzyszów i Ryglice pow. Tarnowski, gdzie wartość zadania określona jest na 22 700 000,00 zł. W roku obecnym planowane jest wydatkowanie kwoty 500 000,00 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana 2014-2020.

8. Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy gdzie wartość zadania określona jest na 209 274 000,00 zł. W roku obecnym planowane jest wydatkowanie kwoty 1 200 000,00 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana 2014-2018.

 

9. Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla cieków Aglomeracji Krakowskiej z wyłączeniem rzeki Wisły gdzie wartość zadania określona jest na kwotę 2 900 000,00 zł wydatkowana w latach 2013 i 2014.

Logowanie