Program ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły - rok 2012

 

MZMiUW w roku 2012 planuje wydatkować kwotę 12 939 711,39  zł. na realizację zadań w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły.

Z w/w oraz dodatkowych nakładów finansowych zostaną zrealizowane poniższe działania:

 • roboty budowlano-montażowe w kwocie 12 239 834,52 zł. na poniższych zadaniach:
  • „Przebudowa i zabezpieczenie przeciwpowodziowe koryta potoku Wątok w Tarnowie w km 3+275 - 3+469”

            Wartość projektu po przetargu 1 588 586,84 zł. Zadanie współfinansowane przez Gminę Miasta Tarnów. Zadanie realizowane
w roku 2012.

Celem projektu jest usunięcie zagrożeń wynikających z istniejącego stanu technicznego obiektu i zapewnienie bezpieczeństwa dla koryta i terenów przybrzeżnych przy przepływie „wielkiej wody”.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie przeciwpowodziowe potoku Wątok w Tarnowie na odcinku od ok. 30 m poniżej mostu na ulicy Narutowicza do mostu na ulicy Panny Marii.

 • „Budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki POPRAD w km 8+050 ÷ 8+604 m. Barcice, gm. Stary Sącz, pow. nowosądecki, woj. Małopolskie”

            Wartość projektu po przetargu 3 423 759,36 zł. Zadanie współfinansowane przez Województwo Małopolskie. Zadanie realizowane w latach 2012 i 2013.

Celem inwestycji jest zabezpieczenie przed powodzią miejskich terenów przybrzeżnych Barcic rozlokowanych wzdłuż odcinka koryta rzeki Poprad w km 7+700 – 8+580 na lewym brzegu. Planowana budowa obwałowań jest wynikiem corocznych wylewów wód rzeki Poprad a w szczególności powodzi, jaka wystąpiła w 2010 r. Skutkami powodzi było zalanie ośrodka sportowo-wypoczynkowego, zabudowań mieszkalnych, podtopienie szkoły, ośrodka zdrowia i innych zabudowań i infrastruktury na terenie Barcic. 

 • „Przebudowa pompowni Kwików msc. Kwików, gm. Szczurowa”

            Wartość projektu po przetargu 198 084,00 zł. Zadanie realizowane w roku 2012.

            Celem projektu jest konieczności zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Uszwicy i lokalne ograniczenie strat poprzez przebudowę pompowni melioracyjnej Kwików w zakresie podniesienia szaf sterowniczych. 

 • „Podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie Etap 2B do mostu Zwierzynieckiego - zakończenie inwestycji od stopnia Dąbie do stopnia Kościuszko - Rozbudowa lewobrzeżnego wału rzeki Wisły na odcinku od km 71+564-74+310 rzeki Wisły (km 4+580-7+089)
  w Krakowie”

            Wartość projektu po przetargu 5 301 207,41 zł. Zadanie współfinansowane przez Gminę Miasta Kraków, Województwo Małopolskie
i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zadanie realizowane w roku 2012.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje poszerzenie korpusu wału w kierunku międzywala celem uzyskania szerokości korony wału 4.0 m, nachylenia skarpy odwodnej 1:2.2

 • "Budowa umocnień koryta potoku Od Długosza w km 0+007,5 - 0+168  i  0+177 – 0+916 w m. Gorlice,gm. Gorlice, pow. gorlicki"

            Wartość projektu po przetargu 1 728 196,91 zł. Zadanie realizowane w latach 2012 i 2013.

Inwestycja to roboty umocnieniowe w korycie potoku „Od Długosza” w km 0+007.5 - 0+168 i 0+177 - 0+916, obejmują ujściowy odcinek koryta potoku „Od Długosza” na długości około 920 m w miejscowości Gorlice. Na terenie objętym inwestycją planuje się wykonanie żłobu betonowego z okładziną kamienną, opasek z narzutu kamiennego i koszy siatkowo-kamiennych, bystrz drewniano-kamiennych, przebudowę istniejącego przepustu na lokalnej drodze gminnej i  przejazdów rolniczych. Planowane prace mają na celu ochronę zabudowań mieszkalnych i gospodarskich oraz istniejącej infrastruktury technicznej narażonych na zniszczenie przez wylewy wód powodziowych.

 • opracowywanie dokumentacji technicznych – 699 876,87 zł.
  • „Budowa zbiornika retencyjnego Bieżanów na rzece Serafa
   w m.Kraków”

            Wartość projektu po przetargu 344 400,00 zł. Zadanie realizowane w roku 2012.

            Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, studium wykonalności oraz usługę pełnienia nadzoru autorskiego.

 • „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Nowy Breń II - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń część II w km 2+487 - 2+764 w miejscowości Słupiec, woj. Małopolskie”

           Wartość projektu po przetargu 58 671,00 zł. Zadanie realizowane w roku 2012.

Projekt obejmuje wykonanie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

Odcinek przedmiotowego wału w km 2+764 – 4+319 zlokalizowany jest w miejscowości Ziempniów w województwie podkarpackim (76,11 %) natomiast odcinek w km 2+487-2+764 leży we wsi Słupiec, administracyjnie zlokalizowany jest w województwie małopolskim (23,89 %). W związku z tym zadanie zostało podzielone na dwie części odpowiadające podziałowi administracyjnemu:

 1. "Nowy Breń II - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowości Słupiec, Ziempniów i Otałęż - część I: km 2+764 - 4+319, na długości 1,555 km w miejscowości Ziempniów
  i Otałęż woj. małopolskie”
 2. "Nowy Breń II - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowości Słupiec, Ziempniów i Otałęż - część II: km 2+487 - 2+764 na długości 0,277 km w miejscowości Słupiec woj. Małopolskie”
 • „Sporządzenie modelu cyfrowego w zakresie hydraulicznej współpracy planowanych zbiorników p.powodziowych w zlewni rzeki Serafy m. Kraków, m. Wieliczka”

            Wartość projektu po przetargu 39 975,00 zł. Zadanie realizowane w roku 2012.

            Projekt obejmuje m in.: opracowanie jednowymiarowego modelu hydraulicznego doliny rzeki Serafy (wraz z potokiem Malinówka) na odcinku obejmującym lokalizację 5 szt. zbiorników i sięgającym do ujścia rzeki Serafy do Wisły.

 • „Opracowanie optymalnej metody zarządzania ryzykiem powodziowym
  w dolinie rzeki Skawinki”

            Wartość projektu po przetargu 256 830,87 zł. Zadanie realizowane w roku 2012.

W ramach zamówienia realizowane są zadania m in.: koncepcja lokalizacji urządzeń przeciwpowodziowych (takich jak: zbiorniki przeciwpowodziowe, wały, regulacje koryt itp.) w celu ograniczenia fali powodziowej i strat materialnych, budowa jednowymiarowych
i dwuwymiarowych modeli hydraulicznych.

 

Logowanie