Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego realizuje zadanie
pn
.” Zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń w gminie Skrzyszów”.

 

 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego gminy Skrzyszów poprzez przeciwdziałanie naturalnym zagrożeniom jakim jest powódź.

Inwestycja będzie pełnić następujące funkcje:

- ochrona przed powodzią,

- retencjonowanie wody,

- poprawa różnorodności biologicznej cieku poniżej zbiornika.

Projekt zakłada m.in. wykonanie zapory, wieży żelbetowej, profilowanie koryta oraz instalację systemu ostrzegania na wypadek awarii zapory i aparatury kontrolno – pomiarowej. Planowana jest również zabudowa biologiczna obrzeży zbiornika poprzez zakrzewienie i zalesienie. By zapewnić prawidłową gospodarkę na zbiorniku wykonane zostaną dwie drogi o łącznej długości 3 km. Wybudowana zostanie także linia energetyczna doprowadzająca energię podczas eksploatacji – do oświetlenia i zasilania urządzeń.

Inwestorem jest Województwo Małopolskie reprezentowane przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, a na wykonawcę robót budowlano-montażowych wybrane zostało konsorcjum firm: Budimex S.A. i Ferrovial Agroman S.A.

Na realizację inwestycji przyznano dofinansowanie w kwocie 16 748 072,68 PLN, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu wynosi 19 918 700,00 PLN a wkład własny Beneficjenta 2 955 542,24 PLN .

W dniu 31 maja 2012 roku odbyło się oficjalne rozpoczęcie budowy zbiornika małej retencji „Skrzyszów”. Symbolicznego wbicia pierwszej łopaty dokonali przedstawiciele samorządu Województwa Małopolskiego z Wicemarszałkiem Wojciechem Kozakiem na czele.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 28.02.2014 r.

 

Logowanie