Eksploatacja i konserwacja

 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie wykonując w imieniu Marszałka Województwa prawa właścicielskie w stosunku do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa realizuje między innymi zadania z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych. Na obszarze Województwa Małopolskiego MZMiUW administruje:

 • 20 przepompowniami melioracyjnych o łącznej wydajności wszystkich pomp 53 293 l/s, które oddziaływują na obszar prawie 37 tys ha;
 • 3 688 km cieków naturalnych, z czego 1 543 km uregulowanych
 • 1020 km wałów przeciwpowodziowych, które chronią przed powodzią obszar  ponad 109 tys. ha;
 • 910 szt. śluz wałowych
 • 1 zbiornikami wodnymi na rzece Dłubnia – „Zesławice”;

Wśród wielu zadań z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych znajdują się zadania priorytetowe związane z eksploatacją przepompowni melioracyjnych oraz obsługą zbiornika Zesławice stałym dozorem wałów przeciwpowodziowych, a także dozorem i bieżącą konserwacją śluz wałowych. W związku z likwidacją gospodarstw pomocniczych przy jednostkach budżetowych, zadania te realizowane są obecnie przez wykonawców wyłonionych w drodze postępowań przetargowych.

Pozostałe zadania administratora zmierzające do właściwego utrzymania wód oraz zapewnienia sprawności technicznej urządzeń i budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód powodziowych wymaganego poziomu bezpieczeństwa powodziowego terenów narażonych na oddziaływanie powodzi realizowane są poprzez roboty konserwacyjne w korytach rzek i potoków, remonty istniejących budowli regulacyjnych, koszenie wałów przeciwpowodziowych, a także wykonywanie badań stanu technicznego obwałowań zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane.

 

ROK 2011

W ramach środków z dotacji celowej budżetu Państwa oraz Rezerwy celowej budżetu Państwa przyznanych na realizację w roku 2011 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w Dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01008 – „Melioracje wodne” w łącznej kwocie 12 948 tys. zł Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie zrealizował zadania z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, których łączny zakres rzeczowy przedstawiono poniżej:

 • Eksploatacja i obsługa oraz remonty i koszty energii elektrycznej na 20 przepompowniach melioracyjnych
 • Stały dozór i konserwacja wszystkich śluz wałowych
 • Stały dozór wszystkich obwałowań
 • Konserwacja wałów przeciwpowodziowych – 512,7 km. Ponadto w ramach realizacji projektu „Zielona praca udało się w 2011 roku wykosić kolejne 560 km. Dzięki temu w 2012 roku objęto konserwacją wszystkie obwałowania na terenie województwa małopolskiego, przy czym niektóre odcinki dwukrotnie.
 • Konserwacja rzek i potoków istotnych dla rolnictwa – 378,8 km
 • Eksploatacja i obsługa zbiornika „Zesławice”
 • Badanie stanu technicznego obwałowań. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Technicznej Kontroli Zapór Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynikającej z przepisów ustawy Prawo wodne oraz w ramach środków z Budżetu Państwa w 2011 roku została opracowana aktualna pięcioletnia ocena stanu technicznego budowli dla kolejnych 77 km wałów przeciwpowodziowych.

 

ROK 2012

W ramach środków z dotacji celowej budżetu Państwa oraz Rezerwy celowej budżetu Państwa przyznanych na realizację w roku 2011 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w Dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01008 – „Melioracje wodne” w łącznej kwocie 12 758 tys. zł Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie zrealizował zadania z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, których łączny zakres rzeczowy przedstawiono poniżej:

 • Eksploatacja i obsługa oraz remonty i koszty energii elektrycznej na 20 przepompowniach melioracyjnych
 • Stały dozór i konserwacja wszystkich śluz wałowych
 • Stały dozór wszystkich obwałowań
 • Konserwacja wałów przeciwpowodziowych. W ramach środków z Budżetu Państwa oraz dzięki realizacji projektu „Zielona praca” a także programowi zatrudniania osób skazanych udało się w 2012 roku wykosić prawie wszystkie obwałowania na terenie województwa małopolskiego.
 • Konserwacja rzek i potoków istotnych dla rolnictwa – 378,2 km
 • Eksploatacja i obsługa zbiornika „Zesławice”.
 • Badanie stanu technicznego obwałowań. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Technicznej Kontroli Zapór Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynikającej z przepisów ustawy Prawo wodne oraz w ramach środków z Budżetu Państwa w 2011 roku została opracowana aktualna pięcioletnia ocena stanu technicznego budowli dla kolejnych 208 km wałów przeciwpowodziowych.

 

Pokrycie z Budżetu Państwa potrzeb finansowych w zakresie utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na poziomie zaledwie od kilku do kilkunastu procent na przestrzeni ostatnich lat powoduje stałe pogarszanie się ich stanu technicznego. Tym bardziej, że w pierwszej kolejności otrzymane środki przeznaczone są na zadania priorytetowe związane z obsługą przepompowni melioracyjnych i pokryciem kosztów energii elektrycznej oraz stałym dozorem wałów przeciwpowodziowych wraz ze śluzami wałowymi i ich bieżącą konserwacją w celu zapewnienia pełnej sprawności.

W ramach pozostałych środków w pierwszej kolejności zostaną zrealizowane decyzje nakazujące usunięcie drzew i zakrzaczeń rosnących w przekrojach koryt jak i na wałach przeciwpowodziowych, a także roboty interwencje oraz pilne remonty związane z ewentualnymi awariami urządzeń. Zatem na konserwację bieżącą 3 688 km rzek i potoków o istotnym znaczeniu dla rolnictwa, 1020 km wałów przeciwpowodziowych na terenie województwa małopolskiego pozostaje do dyspozycji kwota, która pozwoli objąć konserwacją niewielki procent tych urządzeń. Dlatego też dalsze ograniczanie środków na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych spowodują znaczne pogarszanie się stanu technicznego tych urządzeń, w wyniku czego może pojawić się coraz częstsze występowanie zagrożeń powodziowych.

 

 

 

Logowanie