Informacja

 

w sprawie wydawania decyzji zwalniających z zakazów określonych

w art.88n ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.469 z póżn. zm.).

 

We wniosku o wydanie decyzji należy określić:

podstawę prawną (zakaz, o zwolnienie z którego ubiega się wnioskodawca),
pełną nazwę zadania
kompletny wykaz działek (w strefie ochronnej wału tj. po stronie odpowietrznej oraz pod wałem), na których planowane są działania objęte zakazami wymienionymi w art. 88n ust. 1 ustawy Prawo wodne

dokumenty niezbędne do wydania w/w decyzji:


badania hydrogeologiczne wraz z opinią – dotyczącą wpływu robót na szczelność i stabilność istniejących wałów przeciwpowodziowych. Badania hydrogeologiczne sporządzone w oparciu o odwierty geologiczne zarówno
po stronie odpowietrznej jak i odwodnej wału, a w uzasadnionych przypadkach w korpusie wału, bezwzględnie powinny zawierać przekrój bądź przekroje poprzeczne terenu. Opinia dotycząca wpływu robót na szczelność i stabilność istniejących wałów przeciwpowodziowych powinna jednoznacznie określić wpływ planowanych robót na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych zarówno w trakcie jak i po realizacji inwestycji. W przedmiotowej opinii należy także określić warunki pod jakimi realizacja inwestycji powinna być wykonana.
Osoby uprawnione do sporządzenia przedmiotowej dokumentacji winny posiadać uprawnienia do wykonywania prac geologicznych kategorii: VI lub VII.

charakterystyka planowanych działań – ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich elementów inwestycji do zrealizowania poniżej istniejącego terenu.

podstawowe dane techniczne – parametry wykopów (długość, szerokość, głębokość), minimalne odległości wykopów (pod projektowane obiekty) od stopy wału po stronie odpowietrznej, rodzaje materiałów, średnice rurociągów itp.

opis planowanej technologii robót – sposób wykonania, zabezpieczenia i zasypu wykopów pod kątem zachowania szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych, opis sposobu posadowienia obiektów kubaturowych (wykonanie fundamentów) oraz ułożenia elementów infrastruktury technicznej.

mapa sytuacyjno – wysokościowa pokazującą lokalizację wszystkich objętych wnioskiem projektowanych obiektów, także infrastruktury technicznej w stosunku do istniejącego wału przeciwpowodziowego wraz z naniesionymi minimalnymi odległościami od stopy wału po stronie odpowietrznej; oznaczenie wału oraz granicy 50-cio metrowej strefy ochronnej wału – kolorem niebieskim.

oraz dokumenty istotne dla postępowania administracyjnego

pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora przed urzędami
w przypadku, gdy wnioskodawcą nie jest bezpośrednio Inwestor – podlega opłacie skarbowej w wysokości określonej w ustawie z dnia 16 listopada
2006 roku o opłacie skarbowej (t j. Dz. U. z 2015 r. poz.783 z późn. zm.).

 

dokumenty do pobrania:

WNIOSEK

Logowanie