1. Tytuł procedury:
Zwolnienie z zakazów wynikających z art.88n ust.1 ustawy Prawo wodne

2. Informacje, kogo dotyczy procedura:
Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na wykonanie inwestycji w 50-cio metrowej strefie ochronnej wałów przeciwpowodziowych po stronie odpowietrznej  oraz na samych wałach tj.:

 1. przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż korony wałów pojazdami, konno lub przepędzania zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;
 2. uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej;
 3. rozkopywania wałów, wbijania słupów, ustawiania znaków przez nieupoważnione osoby;
 4. wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej;
 5. uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów.

 

3. Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

Inwestor planujący wykonanie inwestycji  o której mowa w ust 2 składa wniosek o wydanie zwolnienia z zakazów wynikających z art.88n ust.1 ustawy Prawo wodne.

We wniosku o wydanie decyzji należy określić:

 1. podstawę prawną,
 2. pełną nazwę inwestycji,
 3. kompletny wykaz działek (strefa ochronna wału oraz działki pod wałem), na których inwestycja jest planowana.

Do wniosku o wydanie decyzji należy dołączyć:

 1. Charakterystykę planowanych działań, tj. wykaz obiektów/robót do zrealizowania w strefie ochronnej wału,
 2. Podstawowe dane techniczne, tj. parametry wykopów (długość, szerokość, głębokość), minimalne odległości wykopów/obiektów od stopy wału po stronie odpowietrznej, rodzaje materiałów, średnice rurociągów itp.
 3. Opis planowanej technologii robót, tj. wykonanie i zabezpieczenie wykopów, wykonanie fundamentów oraz innych elementów inwestycji, zasyp wykopów z podaniem rodzaju gruntu przeznaczonego do zasypu, zagęszczenie gruntu z podaniem wskaźnika zagęszczenia, należy spełnić warunek IS > 0,95
 4. Mapę sytuacyjno-wysokościową – wskazanie lokalizacji wszystkich do zrealizowania w strefie ochronnej wału projektowanych obiektów/robót, oznaczenie kolorem niebieskim wału przeciwpowodziowego i strefy ochronnej wału (50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej), oznaczenie minimalnych odległości projektowanych obiektów/robót od stopy wału po stronie odpowietrznej.
 5. W przypadku planowania robót, które mogą naruszyć strukturę korpusu lub podłoża wałów klasy I, II lub III, dołącza się także badania hydrogeologiczne wraz z opinią dotyczącą wpływu tych robót na szczelność i stabilność wałów. Badania hydrogeologiczne sporządzone w oparciu o odwierty geologiczne zarówno po stronie odpowietrznej jak i odwodnej wału, a w uzasadnionych przypadkach także w korpusie wału, bezwzględnie powinny zawierać przekrój bądź przekroje poprzeczne terenu. Opinia dotycząca wpływu robót na szczelność i stabilność istniejących wałów przeciwpowodziowych winna jednoznacznie określić wpływ planowanych robót na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych zarówno w trakcie jak i po realizacji inwestycji. W przedmiotowej opinii należy także określić warunki pod jakimi realizacja inwestycji powinna być wykonana. Osoby uprawnione do sporządzenia przedmiotowej dokumentacji winny posiadać uprawnienia do wykonywania prac geologicznych kategorii: VI lub VII.
  6. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez wnioskodawcę pełnomocnika, pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej zgodnej ze stawką określoną w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz.1635 z dnia 8 grudnia 2006 roku z późn. zm.)

4. Miejsce składania dokumentów:

Na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Małopolskiego dla Dyrektora MZMiUW w Krakowie do wydawania decyzji zwalniających od zakazów określonych w art.88n ust.1 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz.145 z późn. zm.), wniosek w sprawie wydania w/w zwolnienia należy złożyć bezpośrednio do siedziby MZMiUW w Krakowie przy ulicy
Szlak 73, 31-153 Kraków. Tel. (012) 618 80 57 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub skorzystać z możliwości złożenia wniosku w postaci elektronicznej. Niezbędne jest założenie indywidualnego konta użytkownika na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl
Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej można przesłać do Urzędu jedynie korespondencję podpisaną profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

5. Opłaty:

Opłacie skarbowej, zgodnie z art.1 ust.1 pkt 2 ustawy podlega pełnomocnictwo. W/w opłatę (w wysokości 17 zł) należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miasta Krakowa lub na konto UMK. Aktualny nr konta dostępny jest na stronie internetowej UMK. Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową za czynności związane z wydaniem decyzji (w wysokości 10 zł) zgodnie z art.1 ust.2 ustawy o opłacie skarbowej, składający wniosek o wydanie decyzji winien uiścić gotówką w kasach Urzędu Miasta Krakowa lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Krakowa – jako właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego.

Zgodnie z art.2 ust.1 pkt 2 oraz art.7 pkt.2 i 3 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. Nr 225, poz.1635 z 2006 r. z późn. zm.) z opłaty skarbowej zwolnione są się jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz wnioskodawcy, których zamierzenia inwestycyjne dotyczą budownictwa mieszkaniowego.

 

6. Rozpoznanie wniosku:

Sprawy rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zwolnienie z zakazów wynikających z art.88n ust.1 ustawy Prawo wodne udzielane jest w drodze decyzji administracyjnej i zawiera w szczególności:

-    imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o wydanie zwolnienia,

-    nazwę inwestycji i jej lokalizację,

-    termin ważności decyzji,

-    szczegółowy opis inwestycji wykonywanej w strefie ochronnej wałów przeciwpowodziowych.

Decyzja zwalniająca doręczana jest za pośrednictwem poczty lub odbierana osobiście przez wnioskodawcę w siedzibie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
(art.39, art.42 §1 i §2 Kpa).

 

7. Tryb odwoławczy:

Od decyzji zwalniającej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Kraków, ul. Szlak 73 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia(art.127 §1 i §2 Kpa oraz art.129 §1 i §2 K.p.a.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art.130 §2 K.p.a.)

 

8. Podstawa prawna:

-    art.88n ust.3 oraz art.88n ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz.145 z późn. zm.),

-    art.46 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596),

-    art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.267),

-    Upoważnienie Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 220/2011 z dnia 27 maja 2011 r dla Dyrektora MZMiUW w Krakowie do wydawania decyzji zwalniających od zakazów określonych w art.88n ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.145)

-    Zarządzenie Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 63/2011 z dnia 14 czerwca 2011 roku,Ustawa o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).


 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


Wzór wniosku w formacie MS Word

 

Wniosek - formularz w formacie PDF do wysłania za pośrednictwem platformy ePuap.
Po wypełnieniu formularza wniosku klikamy na przycisk „załącz z dysku” i dodajemy uprzednio przygotowane załączniki spakowane do formatu zip. Tak przygotowany dokument podpisujemy profilem zaufanym lub certyfikatem. Po wysłaniu zostanie wygenerowane Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.