1. Tytuł procedury:

w sprawie wydawania uzgodnień - na podstawie art.53 ust.4 pkt 6 oraz art.64 ust.1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647).

 

2. Informacje, kogo dotyczy procedura:

Postępowanie w sprawie wydania uzgodnień na podstawie art.53 ust.4 pkt 6 oraz art.64 ust.1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), dotyczy złożonego przez Urząd Gminy (Miasta) wniosku o wydanie przedmiotowego uzgodnienia w siedzibie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

 

3. Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

  • projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku inwestycji liniowych może być to mapa w skali 1:2000),
  • wykaz stron postępowania,
  • wypis z rejestru gruntów.

4. Miejsce składania dokumentów:

Wniosek w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie wód i urządzeń melioracji wodnych należy złożyć bezpośrednio do Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, tel. 12-618-80-57,  fax.: 12-618-80-10, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   lub skorzystać z możliwości złożenia wniosku w postaci elektronicznej. Niezbędne jest założenie indywidualnego konta użytkownika na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl
Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej można przesłać do Urzędu jedynie korespondencję podpisaną profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

6. Rozpoznanie wniosku:

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, w związku z postanowieniem Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej rozstrzygającym odwołanie od decyzji uzgadniającej projekt decyzji o warunkach zabudowy, proponuje zwracać się o uprzednie zaopiniowanie inwestycji na danym terenie w zakresie wód i urządzeń melioracji wodnych i zamieszczania treści tej opinii w projekcie.

 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie po analizie przesłanych do uzgodnienia projektów decyzji przygotowuje:

 

    a) postanowienie o odmowie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego – w przypadku gdy na analizowanym terenie znajdują się wody i urządzenia melioracji wodnych a nie są uwzględnione w przedłożonym projekcie decyzji wraz z zastrzeżonymi wobec nich dodatkowymi warunkami,

    b) decyzję umarzającą postępowanie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego – w przypadku gdy planowana inwestycja zlokalizowana została na działkach nie stanowiących grunty rolne oraz leśne.

 

W przypadku lokalizacji inwestycji w 50-cio metrowej strefie ochronnej wału przeciwpowodziowego, dodatkowym warunkiem pozytywnego uzgodnienia projektu decyzji będzie przedłożenie przez wnioskodawcę (inwestora) ostatecznej decyzji zwalniającej z zakazów art.88n Prawa wodnego, wydanej w odrębnym postępowaniu przez Dyrektora MZMiUW w Krakowie działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Małopolskiego oraz zapis w uzgadnianym projekcie decyzji o uzyskaniu przez wnioskodawcę (inwestora) decyzji zwalniającej z zakazów art.88n Prawa wodnego. Brak decyzji zwalniającej z zakazów art.88n Prawa wodnego skutkować będzie odmową uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego.

 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, uzgodnienie uważa za dokonane tzw. „zgoda milcząca”. Zgodnie z art. 53 ust. 5 w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane.

 

7. Tryb odwoławczy:

Na postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, za pośrednictwem Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, ul. Szlak 73 w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art.17 pkt 1, art.106 §5, art.141 §2 i art.144 w związku z art.129 §1 K.p.a.). Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art.143 K.p.a.).

 

8. Podstawa prawna:

- art.53 ust.4 pkt 6 oraz art.64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647),

- art.106 § 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - K.p.a. (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz.1071 z dnia 17 listopada 2000 roku z późn. zm.),

- Upoważnienie Marszałka Województwa Małopolskiego dla Dyrektora MZMiUW w Krakowie do wydawania przedmiotowych uzgodnień (pismo znak: OR.1.0114-787/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku),


 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


Wzór wniosku w formacie MS Word

 

Wniosek - formularz w formacie PDF do wysłania za pośrednictwem platformy ePuap.
Po wypełnieniu formularza wniosku klikamy na przycisk „załącz z dysku” i dodajemy uprzednio przygotowane załączniki spakowane do formatu zip. Tak przygotowany dokument podpisujemy profilem zaufanym lub certyfikatem. Po wysłaniu zostanie wygenerowane Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.