1. Tytuł procedury:

Oddawanie w użytkowanie za opłatą roczną gruntów pokrytych wodami, stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie art.20 ustawy Prawo wodne.

2. Informacje, kogo dotyczy procedura:

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który użytkuje grunt pokryty wodami, dla których prawa właścicielskie wykonuje, w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie stanowiący własność Skarbu Państwa, niezbędny do realizacji przedsięwzięć związanych z:

1)   energetyką wodną,

2)   transportem wodnym,

3)   wydobywaniem kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów lub wycinaniem roślin z wody,

4)   wykonaniem infrastruktury transportowej,

5)   wykonaniem infrastruktury przemysłowej, komunalnej lub rolnej,

6)   działalnością rekreacyjno – usługową.

Grunty oddaje się w użytkowanie na czas określony nie dłuższy niż 10 lat lub na czas obowiązywania pozwolenia wodno prawnego.

3. Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

Właściciel lub aktualny użytkownik budowli lub urządzeń zlokalizowanych w całości lub w części na gruntach pokrytych wodami, stanowiących własność Skarbu Państwa składa wniosek o zawarcie umowy użytkowania tychże gruntów za opłatą roczną na podstawie art.20 ustawy Prawo wodne.

We wniosku o zawarcie umowy należy określić:

 1. podstawę prawną,
 2. charakterystykę i przeznaczenie oraz lokalizację istniejących budowli lub urządzeń,
 3. numer działki, która stanowi przedmiot umowy użytkowania,
 4. powierzchni gruntu fizycznie zajętego przez budowle lub urządzenia,
 5. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zawarcie umowy,

Do wniosku o wydanie decyzji należy dołączyć:

 1. Uprawomocnione pozwolenie wodno prawne, jeżeli jest ono wymagane przepisami ustawy. (kserokopia za zgodność z oryginałem);
 2. Mapę sytuacyjno – wysokościową z lokalizacją istniejącego obiektu (urządzenia);
 3. Wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów obejmujący działkę, która stanowi przedmiot umowy użytkowania (nr działki, nazwa cieku) wraz z naniesieniem obszaru użytkowania pod istniejące budowle lub urządzenia. Wyrys powinien być zatytułowany: „do zawarcia umowy użytkowania gruntu pokrytego wodami, na podstawie zmienionego art. 20 Prawa wodnego” i poświadczony przez starostwo powiatowe za zgodność z operatem ewidencji gruntów.
 4. Aktualny wypis z rejestru gruntów na działkę, która stanowi przedmiot umowy użytkowania.
 5. Wyliczenie powierzchni gruntu fizycznie zajętego przez budowle lub urządzenia.
  Pomiar i obliczenie powierzchni może zostać przeprowadzone i podpisane przez uprawnionego geodetę lub komisyjnie przez użytkownika oraz przedstawiciela Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie i potwierdzone protokołem pomiaru. Powierzchnia gruntu wnioskowana do oddania w użytkowanie powinna obejmować także powierzchnię strefy ochronnej niezbędnej dla funkcjonowania obiektów związanych z daną działalnością określoną odrębnymi przepisami (w tym także normami branżowymi). W przypadku kilku obiektów związanych z działalnością różnego rodzaju powierzchnia powinna być wyliczona dla każdego obiektu oddzielnie. W przypadku kilku obiektów związanych z działalnością jednego rodzaju powierzchnia może być wyliczona łącznie dla wszystkich obiektów. Powierzchnię wylicza się z dokładnością do 1 m2 zaokrąglając w górę.
 6. Zobowiązanie do pokrycia kosztów w przypadku zawarcia aktu notarialnego.
 7. Aktualny wypis z właściwego rejestru jeśli stroną jest podmiot gospodarczy (przedsiębiorca).
 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania użytkownika przed urzędami w przypadku, gdy wnioskodawcą nie jest bezpośrednio użytkownik – podlega opłacie skarbowej w wysokości określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz.1635 z 2006 r. z późn. zm.).

4. Miejsce składania dokumentów:

Na podstawie pełnomocnictwa Marszałka Województwa Małopolskiego udzielonego Dyrektorowi Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie do dokonywania wszystkich czynności cywilnoprawnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie zastrzeżonym do kompetencji Marszałka na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz.145 z późn. zm.), wniosek o zawarcie umowy użytkowania należy złożyć bezpośrednio do siedziby MZMiUW w Krakowie przy ulicy Szlak 73, 31-153 Kraków adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skorzystać z możliwości złożenia wniosku w postaci elektronicznej. Niezbędne jest założenie indywidualnego konta użytkownika na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl
Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej można przesłać do Urzędu jedynie korespondencję podpisaną profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Opłaty:

Czynności związane z zawarciem umowy nie podlegają opłacie za wyjątkiem tych wynikających z art. 20 ust.2 ustawy Prawo wodne tj. jeżeli wartość opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, stanowiących własność Skarbu Państwa, będzie wyższa niż 5000 zł, umowę sporządza się w formie aktu notarialnego, którego koszty pokrywa użytkownik. Opłacie skarbowej, zgodnie z art.1 ust.1 pkt 2 ustawy podlega pełnomocnictwo. W/w opłatę (w wysokości 17 zł) należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miasta Krakowa lub na konto UMK. Aktualny nr konta dostępny jest na stronie internetowej UMK. Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.

Wysokość opłaty rocznej za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, stanowiących własność Skarbu Państwa uzależniona jest od określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów stawki opłaty rocznej za 1 m2 gruntu wynikającej z rodzaju prowadzonego lub zamierzonego przedsięwzięcia. Wylicza się ją jako sumę iloczynów powierzchni zajętej przez poszczególne budowle lub urządzenia oraz stawki opłaty rocznej za 1 m2 gruntu określonej dla danego rodzaju przedsięwzięcia.

6. Rozpoznanie wniosku:

Sprawy rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Oddanie w użytkowanie za opłatą roczną gruntów pokrytych wodami, stanowiących własność Skarbu Państwa wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej i zawiera w szczególności:

-   imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu będącego użytkownikiem gruntu,

-   charakterystykę i przeznaczenie oraz lokalizację budowli lub urządzeń,

-   powierzchnię gruntu zajmowaną przez budowle lub urządzenia,

-   wysokość opłaty rocznej i w zależności od rodzaju działalności, na potrzeby której następuje oddanie w użytkowanie

-   okres, na który zostaje zawarta umowa,

-   szczegółowy opis inwestycji wykonywanej w strefie ochronnej wałów przeciwpowodziowych.

Podpisana przez obie strony umowa doręczana jest za pośrednictwem poczty lub odbierana osobiście przez wnioskodawcę w siedzibie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
(art.39, art.42 §1 i §2 Kpa).

7. Tryb odwoławczy:

Wysokość opłaty rocznej oraz zwolnienia z opłat nie podlegają negocjacjom.

8. Podstawa prawna:

-    art.20 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz.145 z późn. zm.),

-    Pełnomocnictwo Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 1239/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. dla Dyrektora MZMiUW w Krakowie do dokonywania wszystkich czynności cywilnoprawnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie zastrzeżonym do kompetencji Marszałka na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz.145 z późn. zm.)

-     Ustawa o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).


 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


Wzór wniosku w formacie MS Word

 

Wniosek - formularz w formacie PDF do wysłania za pośrednictwem platformy ePuap.
Po wypełnieniu formularza wniosku klikamy na przycisk „załącz z dysku” i dodajemy uprzednio przygotowane załączniki spakowane do formatu zip. Tak przygotowany dokument podpisujemy profilem zaufanym lub certyfikatem. Po wysłaniu zostanie wygenerowane Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.