STATUT
MAŁOPOLSKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
W KRAKOWIE

 

 

 

 

Rozdział I 

 Postanowienia ogólne

 § 1

 

 Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, zwany dalej „MZMiUW” działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ),

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

3. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

4. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 145),

5. uchwały Nr IX/96/99 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Krakowie,

6. niniejszego Statutu.

 

§ 2

 

MZMiUW jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną.

  1. Siedzibą MZMiUW jest Kraków.
  2. Terenem działania MZMiUW jest Województwo Małopolskie.

 § 3

 

Nadzór i kontrolę nad działalnością MZMiUW sprawuje Zarząd Województwa Małopolskiego.

 

 Rozdział II

 Zakres działania oraz zadania MZMiUW

 § 4

 

1. MZMiUW realizuje, w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego, zadania wynikające z wykonywania przez marszałka województwa praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz w stosunku do pozostałych wód nie podlegających zarządzaniu przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej lub Dyrektorów Parków Narodowych.

 

Zadania te - realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa – dotyczą w szczególności:

1) programowania i planowania zadań w zakresie gospodarowania wodą, melioracji wodnych, ochrony przeciwpowodziowej oraz małej retencji

2) prowadzenia ewidencji wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych

 

na potrzeby rolnictwa, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów,

 

3) prowadzenia ewidencji pozostałych wód, dla których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego i urządzeń wodnych,

 

4) nadzorowania wykonywania urządzeń melioracji wodnych podstawowych, urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz urządzeń wodnych,

 

5) utrzymywania i eksploatacji cieków naturalnych, urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz urządzeń wodnych,

 

6) przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie cieków naturalnych, urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz urządzeń wodnych,

 

7) przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie melioracji wodnych szczegółowych wykonywanych na koszt Skarbu Państwa za częściową odpłatnością wraz z przygotowaniem decyzji ustalających wysokości opłaty melioracyjnej oraz opłaty inwestycyjnej,

 

8) przygotowania i realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dotyczących zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz gospodarki wodnej w rolnictwie,

 

9) współpracy z jednostkami administracji publicznej oraz innymi podmiotami
w zakresie profilaktyki przeciwpowodziowej i ochrony przed powodzią oraz likwidacji szkód powodziowych,

 

10) wydawanie, w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego, decyzji
i postanowień w zakresie melioracji wodnych, w ramach udzielonych przez Marszałka Województwa Małopolskiego pełnomocnictw, wynikających z:

 

-   ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (tj Dz.U. z 2012 r. poz. 145),

 

-   ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm).

 

11) zawieranie umów w zakresie oddawania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, stanowiących własność Skarbu Państwa, na podstawie udzielonych przez Marszałka Województwa Małopolskiego pełnomocnictw.

 

 

2. MZMiUW realizuje, w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego, zadania publiczne o charakterze wojewódzkim. Zadania te dotyczą w szczególności:

 

1) wyposażenia i utrzymania Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego wraz z obiektami magazynowymi,

 

2) prowadzenia w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego spraw związanych z działalnością Związków Spółek Wodnych w ramach udzielonych pełnomocnictw.

 

3. MZMiUW wykonuje uprawnienia i obowiązki Marszałka Województwa Małopolskiego z zakresu gospodarowania gruntami pokrytymi wodami, o których mowa w ust. 1, w tym dokonuje czynności cywilnoprawnych oraz występuje przed właściwymi sądami oraz urzędami w sprawach dotyczących regulowania stanu prawnego nieruchomości, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

 § 5

 

MZMiUW może wykonywać funkcje inwestora zastępczego dla inwestycji z zakresu infrastruktury wsi, powierzone przez administrację rządową, samorządową, inne organizacje oraz osoby prawne i fizyczne.

 

 Rozdział III

Organizacja i zarządzanie

 § 6

 

 1. MZMiUW posiada terenowe komórki organizacyjne pn. „Inspektoraty Rejonowe” w:

 

1)    Krakowie,

 

2)    Oświęcimiu,

 

3)    Tarnowie,

 

4)    Nowym Sączu .

 

2. Szczegółową organizację oraz zakresy działania komórek organizacyjnych
i stanowisk samodzielnych w MZMiUW określa Regulamin Organizacyjny, ustalony przez Dyrektora w drodze Zarządzenia.

  

§ 7

  

1. Działalnością MZMiUW kieruje jednoosobowo Dyrektor na podstawie
      pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

 

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Województwa Małopolskiego.

 

3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Województwa Małopolskiego.  Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda, w formie uchwały Zarządu Województwa.

 

4. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora MZMiUW jest Marszałek Województwa Małopolskiego.

 

5. Dyrektor MZMiUW działa przy pomocy:

 

            a) Zastępców Dyrektora,

 

            b) Głównego Księgowego,

 

            c) Kierowników Działów,

 

            d) Kierowników Zespołów,

 

            e)Kierowników Inspektoratów Rejonowych,

 

            f)samodzielnych stanowisk,

 

            g)pozostałych pracowników.

 

6.Osoby, o których mowa w ust. 5 lit. od a) do g) zatrudnia Dyrektor MZMiUW na zasadach umowy o pracę.

 

 § 8

 

Do zakresu działania Dyrektora MZMiUW należy:

 

1) kierowanie działalnością MZMiUW oraz zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania,

 

2) ustalanie procedur wewnętrznych w MZMiUW,

 

3) ustalanie struktury organizacyjnej MZMiUW oraz wszystkich regulaminów obowiązujących w MZMiUW,

 

4) dysponowanie funduszami zgodnie z ich przeznaczeniem,

 

5) wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach uregulowanych przepisami szczególnymi na podstawie odrębnych            pełnomocnictw udzielonych przez Marszałka Województwa Małopolskiego,

 

6) zapewnienie warunków ochrony informacji niejawnych w zakresie wynikającym z przepisów prawa,

 

7) wykonywanie obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników MZMiUW,

 

8) rozpatrywanie skarg i wniosków  pracowników oraz innych podmiotów.

 

 § 9

  

Do zakresu działania Zastępców Dyrektora MZMiUW należy:

 

1. Wykonywanie zadań Dyrektora MZMiUW w czasie jego nieobecności z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do osobistej aprobaty Dyrektora oraz wynikających z imiennych pełnomocnictw.

 

2. Wykonywanie zadań podległego pionu organizacyjnego zgodnie z zakresem czynności.

  

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

 § 10

 

 1. MZMiUW prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

 

2. MZMiUW jest jednostką budżetową samorządu województwa, finansowaną
z budżetu województwa.

 

3. Zadania wymienione w § 4 niniejszego statutu MZMiUW realizowane są do wysokości otrzymywanych środków.

 

4. Zadania wymienione w § 4 niniejszego statutu MZMiUW są finansowane ze środków:

 

1) Budżetu Państwa,

 

2) Budżetu Województwa Małopolskiego,

 

3) Unii Europejskiej.

 

 Rozdział V

 Postanowienia końcowe

 § 11

 

Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego nadania

Logowanie