D0-021-52/15

 

 

ZARZĄDZENIE NR 52/15

Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Krakowie

z dnia 5 października 2015 roku

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

 

TREŚĆ REGULAMINU

 

Na podstawie § 6 ust. 2 Statutu Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie zarządzam, co następuje:

 

§1

 

W związku z powołaniem Jednostki Realizującej Projekt jako wyodrębnionej komórki organizacyjnej wprowadzam w życie Regulamin Organizacyjny Małopolskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Krakowie zwany dalej Regulaminem , w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Traci moc Regulamin Organizacyjny z dnia 28 stycznia 2015 roku z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Dyrektora Nr 22/15 .

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


 

 

DO-021-59/15

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 59/15

Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Krakowie

z dnia 27 października  2015 roku

 

 

 

w sprawie: zmiany  Zarządzenia   Nr   52/15  z   dnia  5 października   2015 roku w sprawie wprowadzenia  Regulaminu Organizacyjnego Małopolskiego  Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w  Krakowie.

 

 

Na podstawie § 6 ust. 2 Statutu Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zmieniam Regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik do Zarządzenia
Nr 52/15 Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Krakowie z dnia  5 października 2015r.,   w ten sposób że :

 

  1. W spisie treści skreśla się zapis : „Zespół  ds. Realizacji Projektu „Zielona  Praca” – str.16 .”
  2. Skreśla się § 22  „Zespół ds. Realizacji Projektu „Zielona  Praca”a kolejne paragrafy otrzymują odpowiednio zmienione numery.
  3. W schemacie organizacyjnym Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  skreśla się blok o nazwie „Zespół  ds. Realizacji Projektu „Zielona  Praca UZP”
  4. Nowy Schemat organizacyjny stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

           § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  1 listopada 2015 roku.

 

 

Logowanie