DO-021-26/17

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 26/17

 

Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Krakowie

z dnia  9 października 2017 roku 

 

 

w sprawie: zmiany  Zarządzenia Nr 9/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia  Regulaminu Organizacyjnego Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 Statutu Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

Zmieniam Regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik do Zarządzenia
Nr 9/16 Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Krakowie z dnia  28 kwietnia 2016 roku , w ten sposób że :

 

 1. W spisie treści  dodaje  się  zapis w pkt.III A :

     „Jednostka Realizująca Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – str 9”

 

 1. Dodaje się §15A  o następującym brzmieniu:

 

§15

 

Jednostka Realizująca Projekt Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

1.Przygotowuje oraz realizuje zadania inwestycyjne współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w szczególności do zakresu jego działania należy:

 • Wnioskowanie o realizację inwestycji dotyczących budowy i odbudowy obiektów gospodarki wodnej, urządzeń melioracyjnych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego
 • Organizowanie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem
  i realizacją projektu
 • Zarządzanie inwestycjami w zakresie Projektu
 • Współpraca z instytucjami pośredniczącymi
 • Przygotowywanie i prowadzenie zamówień publicznych w zakresie Projektu
 • Planowanie i przygotowanie pozyskiwania środków finansowych
 • Pełnienie nadzoru finansowego, rozliczanie środków finansowych dla potrzeb
  i zadań Projektu
 • Kontrola i rozliczanie umów z kontrahentami
 • Koordynacja i kontrola środowiskowych uwarunkowań realizacji Projektu.
 • Regulacje stanu prawnego nieruchomości niezbędnych do realizacji Projektu – wypłata odszkodowań
 • Sporządzanie informacji i raportów o realizacji i kosztach Projektu.
 • Monitorowanie projektu w trakcie realizacji i po zakończeniu. Organizowanie przeglądów gwarancyjnych i egzekwowanie uprawnień wynikających
  z gwarancji i rękojmi.”

 

3.Zmienia się załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego .

 

4.Strukturę wewnętrzną JRP POiŚ przedstawia załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

§2

W pozostałym zakresie Zarządzenie Nr 9/16 nie ulega zmianie.

 

§ 3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  9 października 2017 roku.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

 


 

 

 

DO-021-9/16

 

ZARZĄDZENIE NR 9/16

Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Krakowie

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

 

TREŚĆ REGULAMINU

 

Na podstawie § 6 ust. 2 Statutu Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie zarządzam, co następuje:

§1

W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej MZMiUW wprowadzam w życie Regulamin Organizacyjny Małopolskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Krakowie zwany dalej Regulaminem , w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§2

Traci moc Regulamin Organizacyjny z dnia 5 października 2015 roku.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2016 roku.

 

 

 


 

 

D0-021-52/15

 

 

ZARZĄDZENIE NR 52/15

Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Krakowie

z dnia 5 października 2015 roku

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

 

TREŚĆ REGULAMINU

 

Na podstawie § 6 ust. 2 Statutu Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie zarządzam, co następuje:

 

§1

 

W związku z powołaniem Jednostki Realizującej Projekt jako wyodrębnionej komórki organizacyjnej wprowadzam w życie Regulamin Organizacyjny Małopolskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Krakowie zwany dalej Regulaminem , w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Traci moc Regulamin Organizacyjny z dnia 28 stycznia 2015 roku z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Dyrektora Nr 22/15 .

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


 

 

DO-021-59/15

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 59/15

Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Krakowie

z dnia 27 października  2015 roku

 

 

 

w sprawie: zmiany  Zarządzenia   Nr   52/15  z   dnia  5 października   2015 roku w sprawie wprowadzenia  Regulaminu Organizacyjnego Małopolskiego  Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w  Krakowie.

 

 

Na podstawie § 6 ust. 2 Statutu Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zmieniam Regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik do Zarządzenia
Nr 52/15 Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Krakowie z dnia  5 października 2015r.,   w ten sposób że :

 

 1. W spisie treści skreśla się zapis : „Zespół  ds. Realizacji Projektu „Zielona  Praca” – str.16 .”
 2. Skreśla się § 22  „Zespół ds. Realizacji Projektu „Zielona  Praca”a kolejne paragrafy otrzymują odpowiednio zmienione numery.
 3. W schemacie organizacyjnym Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  skreśla się blok o nazwie „Zespół  ds. Realizacji Projektu „Zielona  Praca UZP”
 4. Nowy Schemat organizacyjny stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

           § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  1 listopada 2015 roku.

 

 

Logowanie