Zakres działalności MZMiUW

 

Dział Eksploatacji i Konserwacji

1.    W zakresie utrzymywania wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, pozostałych wód nie podlegających zarządzaniu przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej lub Dyrektorów Parków Narodowych, urządzeń melioracji wodnych podstawowych i urządzeń wodnych, w stosunku do których   prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa:

a)    nadzoruje i koordynuje planowanie robót polegających na zachowaniu lub odtworzeniu stanu dna lub brzegów wód, oraz na konserwacji istniejących budowli regulacyjnych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód oraz lodów, a także właściwych warunków korzystania z wody,

b)    nadzoruje i koordynuje planowanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz innych urządzeń wodnych,

c)    nadzoruje:
    prowadzenie przeglądów stanu dna i brzegów wód oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych i urządzeń wodnych w zakresie Prawa budowlanego i Prawa wodnego,

    realizację robót konserwacyjnych,

    eksploatację urządzeń melioracji wodnych podstawowych i urządzeń wodnych,

d)    nadzoruje formalną i merytoryczną ocenę wniosków osób prawnych i fizycznych o wykonanie robót konserwacyjnych na koszt Skarbu Państwa,

e)    pozyskuje gwarancje sfinansowania robót konserwacyjnych i eksploatacji urządzeń wodnych,

f)    przygotowuje i przeprowadza postępowania przetargowe na realizację zadań zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zamówień Publicznych MZMiUW oraz udzielonymi przez Dyrektora pełnomocnictwami,

g)    prowadzi zestawienie wszystkich umów  na roboty konserwacyjne,

h)    nadzoruje udział przedstawicieli MZMiUW w rozprawach wodnoprawnych, postępowaniach rozgraniczeniowych, postępowaniach w sprawach gruntów zajętych trwale w sposób naturalny przez wody płynące, stanowiące własność Skarbu Państwa oraz w czynnościach rzeczoznawcy majątkowego w zakresie określenia przedmiotu odszkodowania,

i)    współpracuje z administracją rządową, samorządową, zakładami i instytucjami naukowo badawczymi w celu uzyskania najlepszych efektów jakościowych realizowanych zadań,

j)    występuje przed właściwymi sądami oraz urzędami w sprawach dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

2.    Prowadzi  i koordynuje ewidencję wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów oraz pozostałych wód i urządzeń wodnych, dla których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego

3.    W zakresie organizacyjnego i technicznego zabezpieczenia przeciwpowodziowego:

a)    przygotowuje materiały do analizy sytuacji hydrometeorologicznej dla oceny stanu zagrożenia powodziowego,

b)    uczestniczy z ramienia MZMiUW w akcjach przeciwpowodziowych i likwidacji jej skutków,

c)    współpracuje z wojewódzkim, powiatowymi i gminnymi centrami i zespołami zarządzania kryzysowego oraz innymi jednostkami związanymi z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym,

d)    koordynuje i nadzoruje inwentaryzację i szacowanie szkód powodziowych oraz przygotowuje zestawienia szkód do weryfikacji,

e)    nadzoruje działanie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego

4.    Przygotowuje projekty decyzji i postanowień w ramach udzielonych przez Marszałka Województwa Małopolskiego pełnomocnictw, wynikających z:

a)    ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.),

b)    ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)

5.    Prowadzi sprawy związane z działalnością Związków Spółek Wodnych w ramach udzielonych pełnomocnictw,

6.    Przygotowuje materiały w zakresie oddawania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, stanowiących własność Skarbu Państwa, na podstawie udzielonych przez Marszałka Województwa Małopolskiego pełnomocnictw.

7.    Przygotowuje opinie w zakresie zgodności projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z wojewódzkim planem zagospodarowania przestrzennego.

8.    prowadzi sprawy związane z regulacją stanu prawnego gruntów pokrytych wodami na podstawie udzielonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego pełnomocnictwa.

9.    Koordynuje współpracę Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego
oraz Inspektoratów  Rejonowych w zakresie utrzymania i eksploatacji wałów przeciwpowodziowych, pompowni melioracyjnych oraz obiektów magazynowych.

10.    Nadzoruje pracę Zespołu ds. Realizacji Projektu  „Zielona Praca”

 

Dział Planowania i Przygotowania Inwestycji

1. Opracowuje programy, strategie, plany (w tym WPI) jak również przygotowuje wnioski i projekty uchwał dotyczące cytowanego planu oraz zmian w budżecie.

2. Koordynuje i nadzoruje przygotowanie wszystkich  inwestycji prowadzonych przez MZMiUW.   

3. Koordynuje , monitoruje i nadzoruje wszelkie działania związane z rozliczeniem umów zawartych na przygotowanie inwestycji.

4. Prowadzi, we współpracy z Zespołem Radców Prawnych, bieżące rozpoznanie odnośnie nowelizacji i zmian aktów prawnych dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską

5. Nadzoruje i koordynuje działania mające na celu wdrażanie nowych rozwiązań techniczno – organizacyjnych w procesie inwestycyjnym.

6. Pozyskuje tereny pod inwestycje we współpracy z Inspektoratami Rejonowymi.

7. Bierze udział w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych.

 8. Przygotowuje, wspólnie z Inspektoratami Rejonowymi projekty decyzji ustalających wysokość opłaty melioracyjnej oraz opłaty inwestycyjnej.

 

Dział Realizacji Inwestycji:

1.  Zespół ds. Środków Budżetowych:

1) Określa roczne potrzeby finansowe na wykonanie przez MZMiUW zadań inwestycyjnych oraz opracowuje i nowelizuje roczne plany rzeczowo-finansowe.

2) Współpracuje z odpowiednimi departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Działem Planowania i Przygotowania Inwestycji oraz z instytucjami dysponującymi funduszami związanymi z ochroną środowiska i gospodarką wodną w zakresie pozyskania środków inwestycyjnych.

3) Koordynuje realizację inwestycji prowadzonych przez  MZMiUW.

4) Koordynuje oraz nadzoruje wszelkie działania związane ze sprawozdawczością i rozliczeniem inwestycji prowadzonych przez MZMiUW / w ramach rocznego planu inwestycyjnego.

 

Dział Finansowo – Księgowy

1. Prowadzi całokształt spraw związanych z opracowaniem planów dochodów i wydatków budżetowych oraz funduszy celowych MZMiUW, w szczególności:

a)    dokonuje w ciągu roku zmian w w/w planach,

b)    koordynuje prace przy sporządzaniu planów finansowania inwestycji i robót

c)    konserwacyjno – remontowych,

d)    koordynuje prace przy sporządzaniu planów finansowych działalności wyodrębnionej, tj. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

e)    sporządza harmonogramy dochodów i wydatków, w tematyce dotyczącej spraw dotyczących planów i wykorzystania środków .

2. Prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi zasadami, a w szczególności:

a) pełną ewidencję księgową dla działalności bieżącej, inwestycyjnej i pozabudżetowej,

b) terminowo sporządza rzetelne informacje ekonomiczne i ich analizy,

c) przestrzega dyscypliny finansów publicznych.

3. Prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi zasadami, a zwłaszcza:

a) sporządza zapotrzebowania na środki finansowe dla MZMiUW,

b) dysponuje środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi, będącymi w dyspozycji MZMiUW,

c) przestrzega obowiązujących zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnia należytą
ochronę wartości pieniężnych,

d) zapewnia, pod względem finansowym, prawidłowość zawieranych umów,

e) naliczania wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników,

f) rozlicza się z ZUS- em z tytułu składek ubezpieczeniowych i innych świadczeń,

g) rozlicza się z urzędami skarbowymi z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz podatku od towarów i usług,

h) obsługuje rachunki bankowe.

4. Prowadzi ewidencję ilościowo – wartościową rzeczowych składników majątku, zapewniającą ich ochronę oraz terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych majątkowo za powierzone im mienie.

5. Rozlicza inwentaryzacje oraz ustala różnice .

6. Prowadzi sprawy związane z finansowaniem inwestycji realizowanych przez MZMiUW Zarząd oraz dokonuje ich rozliczeń.

7.Prowadzi terminowe dochodzenie roszczeń i egzekwowanie należności.

8. Opracowuje analizy i informacje z wykonania dochodów i wydatków.

9. Sporządza wymaganą sprawozdawczość finansową.

10. Kompletuje wszystkie dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne, księgi rachunkowe, dokumenty płacowe i zasiłkowe oraz sprawozdania finansowe, a następnie przekazuje je do archiwum zakładowego.

11. Dokonuje kontroli wewnętrznej (wstępnej, bieżącej i następczej) operacji gospodarczych oraz legalności dokumentów tych operacji.

12. Nadzoruje Inspektoraty Rejonowe w zakresie spraw finansowo – księgowych. 

 

 Dział Organizacyjny

1.    Prowadzi sprawy osobowe pracowników.

2.    Prowadzi politykę zatrudnienia w MZMiUW.

3.    Nadzoruje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy.

4.    Organizuje szkolenia, zapewnia system doskonalenia zawodowego oraz oceny pracowników.

5.    Organizuje i koordynuje praktyki zawodowe uczniów i studentów oraz staże
           w MZMiUW.

6.    Nadzoruje obieg dokumentów związanych z wykonywaniem zadań MZMiUW.

7.    Prowadzi Dziennik Podawczy.

8.    Prowadzi sekretariat MZMiUW.

9.    Prowadzi Archiwum Zakładowe.

10.    Przygotowuje projekty aktów prawnych oraz prowadzi ich ewidencję i zbiór.

11.    Nadzoruje sprawy w zakresie Obrony Cywilnej, BHP i P.POŻ. oraz zapewnia właściwe funkcjonowanie  stanowisk OOC oraz OBHP.

12.    Prowadzi ewidencję skarg i wniosków, kontroli zewnętrznych, decyzji Inspektorów Nadzoru Budowlanego dotyczących budowli    zarządzanych przez MZMiUW .

13.    Administruje nieruchomościami będącymi w zarządzie MZMiUW.

14.    Administruje mieniem MZMiUW.

15.    Prowadzi logistykę MZMiUW w zakresie sprzętu biurowego, materiałów biurowych, środków czystości i innych urządzeń niezbędnych do działalności MZMiUW.

16.    Prowadzi gospodarkę samochodową.

17.    Obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

18. Nadzoruje prowadzenie kasy PKZP.

19.Administruje siecią komputerową MZMiUW.

20.Nadzoruje realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

21.Przygotowuje i przeprowadza postępowania przetargowe zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zamówień Publicznych MZMiUW oraz udzielonymi przez Dyrektora pełnomocnictwami. 

Logowanie