Konsultant Wsparcia Technicznego został wybrany - Kontrakt zawarty

 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie wspólnie z Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oraz Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie zakończył prowadzone w oparciu o procedury Banku Światowego postępowanie na wyłonienie Konsultanta Wsparcia Technicznego w ramach kontraktu 5.2. „Nadzór projektowo – konstrukcyjny. Zarządzanie projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”.

 

W dniu 20.07.2017 r.  został zawarty przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Kontrakt na usługi konsultingowe z wyłonionym Konsultantem Wsparcia Technicznego tj. firmą AECOM POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wartość kontraktu wynosi  blisko 26 mln zł, a środki na sfinansowanie kosztów usług konsultingowych zostały zabezpieczone w ramach otrzymanej przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej pożyczki z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju  (Banku Światowego) oraz pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE). Do głównych zadań Konsultanta Wsparcia Technicznego  należy m.in. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskiwanie decyzji administracyjnych umożliwiających prowadzenie robót budowlano-montażowych, wsparcie MZMiUW w projektowaniu oraz weryfikacja dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi. Dodatkowo opracowywanie planów związanych z zarządzaniem środowiskiem oraz pozyskaniem nieruchomości. Zakres usług konsultingowych obejmować będzie realizację wszystkich prac objętych Projektem ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły tj. w ramach poniższych komponentów:

  • 3A Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki
  • 3C  Bierna i czynna ochrona w zlewni Raby

Logowanie