Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko zadania inwestycyjnego pn.: „Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy"

 

 

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

ul. Witosa 86

25-561 Kielce

tel. 41 334 89 85; fax. 41 344 54 14

 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

ul. Szlak 73

31-153 Kraków

tel. 12 628 09 80; fax. 12 628 09 80

 

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko zadania inwestycyjnego pn.: „Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy"

 

Na podstawie art. 30, art. 39 oraz art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 353) informuje się, że w dniach
13.05 - 03.06.2016 r.

 

zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentu oraz Prognozy oddziaływania na środowisko zadania inwestycyjnego pn.: "Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy"

 

Zapoznanie się z wersją papierową dokumentacji sprawy będzie możliwe w siedzibie Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach przy ul. Witosa 86 w Kielcach, w pokoju 212, w godzinach 8:00 - 14:00, oraz w siedzibie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie przy ul. Kraszewskiego 36 w Krakowie, w pokoju nr 31, w godzinach 8:00 - 14:00, w dniach 13.05 - 03.06.2016 r., a także z wersją elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej projektu pod adresem http://nidzica.bjoernsen.de/ w dniach 13.05 - 03.06.2016 r.

W dniach 13.05 - 03.06.2016 r. w ramach konsultacji umożliwia się składanie uwag i wniosków drogą pocztową, na podane wyżej adresy ŚZMiUW w Kielcach oraz MZMiUW w Krakowie oraz drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy strony internetowej projektu pod adresem http://nidzica.bjoernsen.de/.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oraz Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie podanego terminu konsultacji społecznych nie będą rozpatrzone.

W przypadku uwag i wniosków złożonych drogą pocztową uwzględnione zostaną, jeśli dotrą do siedziby ŚZMiUW w Kielcach lub MZMiUW w Krakowie najpóźniej do dnia 3 czerwca 2016 r.

Opracowanie projektu dokumentu oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko jest jednym z etapów przeprowadzenia postępowania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko w/w przedsięwzięcia.

 

Logowanie